Visszaélés bejelentés

A Betatherm Kft. tájékoztatása a hatályos jogszabályoknak megfelelően működtetett visszaélések bejelentéséről

Az Országgyűlés, elkötelezetten az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt, elismerve a bejelentések jelentőségét a magánszektorban és a közszférában működő munkáltatók, valamint az állami szervek működésének jobbá tételében, továbbá Magyarország korrupció elleni fellépéssel összefüggésben vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségeire, valamint biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket megalkotta a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt. (Továbbiakban: Panasztörvény)

A Betatherm Kft.-nek eddig is kiemelkedő fontosságú volt az, hogy munkáltatóként kollégáitól és partnereitől első kézből értesüljön arról, hogy a gazdasági társaságnál milyen problémák, visszaélések, érdek- és jogsérelmek fordulnak elő. Ennek érdekében és a Panasztörvényben foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően 2023. december hó 17. napjától bejelentő védelmi ügyvédet bízott meg a gazdasági társasággal kapcsolatos panaszok kivizsgálására. Ezáltal a munkavállalók és partnerek megfelelő jogvédelmet kaphatnak a panaszaik megfelelő kivizsgálására, valamint szükség esetén a panaszaikkal összefüggő intézkedések megtételére.

A fentiekben rögzítettek szerint a bejelentővédelmi ügyvéd az alábbi rendelkezések alapján járhat el:

A Panasztörvény 50. § (1) a II. Fejezet szerinti, valamint a tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására ügyvéddel megbízási szerződést köthet bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység folytatására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.

(3) A bejelentővédelmi ügyvéd e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a megbízó kivételével mástól nem kérhet és nem fogadhat el.

(4) A bejelentővédelmi ügyvédi megbízás létrejöttét a bejelentővédelmi ügyvédnek tizenöt napon belül írásban be kell jelentenie a területi ügyvédi kamarának. A bejelentővédelmi ügyvéd nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, valamint honlapjának elérhetőségét a területi ügyvédi kamara honlapján közzé kell tenni.

(5) A bejelentővédelmi ügyvéd megbízása csak indokolással mondható fel. A bejelentővédelmi ügyvéd törvényes eljárása nem alapozhatja meg a megbízó általi felmondást vagy a bejelentővédelmi ügyvédet megillető megbízási díj teljesítésének megbízó általi megtagadását.

  1. § A bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából – a II. Fejezetbenmeghatározott bejelentéseken túl – minden olyan jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a megbízó jogos érdekét vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a megbízó tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.
  2. § (1) Az 50. § (1) bekezdéseszerinti megbízási szerződés alapján a bejelentővédelmi ügyvéd
  3. a) fogadja a megbízó tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
  4. b) jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban,
  5. c) kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
  6. d) a megbízó rendelkezése szerint közreműködhet a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában, és
  7. e) kérésére írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a megbízó által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról.

(2) A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést a megbízóhoz továbbítja, de a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok tekintetében a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a megbízónak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

(3) Ha a bejelentés a megbízó vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.

(4) A bejelentővédelmi ügyvéd az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát köteles más tevékenységétől elkülönítve kezelni és nyilvántartani.

A bejelentéseket a munkavállalók és partnerek a Társasággal kapcsolatosan írásban és szóban tehetik meg az alábbi elérhetőségeken:

A Társaság által megbízott bejelentő védelmi ügyvéd: Dr. Pásztor Gábor Ádám ügyvéd (iroda: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 8. sz., KASZ: 36066924, E-mail cím: dr.pasztor.gabor.adam@gmail.com, tel.szám: +3630/948-8336)

Írásbeli bejelentés:

  • E-mail útján: bejelentes.betatherm@gmail.com
  • Postai úton: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 8. sz.

 Telefonon történő bejelentés:

Munkanapokon 12-13 óra között a +3630/948-8336-os telefonszámon

Személyes bejelentés:

  • Telefonon történő előzetesen egyeztetett időpontban a bejelentővédelmi ügyvéd 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 8 sz. alatt található irodájában

A panasz és közérdekű bejelentés vizsgálatának menete:

A bejelentővédelmi ügyvédnek a panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított harminc napon belül kell elintéznie. Ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbítása indokainak egyidejű megjelölésével – tájékoztatni kell. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

A bejelentővédelmi ügyvéd kapcsolatot tart a panaszossal és a közérdekű bejelentővel, ennek keretében a panasz vagy a közérdekű bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel. A bejelentővédelmi ügyvéd a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

Ha a bejelentővédelmi ügyvéd a panasz vagy a közérdekű bejelentés vizsgálata keretében észleli, hogy a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézése más eljárás hatálya alá tartozik,

1)  erre vonatkozó feladat- és hatásköre esetén a más eljárás megindításáról,

2) erre vonatkozó feladat- és hatásköre hiányában a más eljárás megindítására, illetve lefolytatására jogosult szervhez való áttételről haladéktalanul gondoskodik, és ezzel egyidejűleg erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt értesíti.

Ha a bejelentővédelmi ügyvéd számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.

A bejelentővédelmi ügyvéd a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézése során a személyes adatok, illetve más adatok – különösen a minősített adat, illetve a törvény által védett titok – védelmére vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az alábbi esetekben mellőzhető a bejelentett panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálata:

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

– A panasz vizsgálata mellőzhető az előző eseten kívül akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panasz vizsgálatát a bejelentővédelmi ügyvéd mellőzi.

– Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

– Az előző bekezdésben rögzítettek alkalmazásától a bejelentővédelmi ügyvéd eltekint, és a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Miskolc, 2023. december 17.

Bányai Gábor Zoltán

Ügyvezető

Betatherm Kft.

 

Pdf formátumban:

Visszaélés bejelentés